Info

Leveringsvoorwaarden Cinda Lawalata Photography

De volgende algemene voorwaarden van Cinda Lawalata Photography hebben betrekking op alle producten en/of diensten van Cinda Lawalata Photography. Indien u als klant gebruik gaat maken van diensten van Cinda Lawalata Photography, dient u kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden.

 1. Definities

De in de algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als wederpaetij (de persoon of personen welke een overeenkomst aangaan met Cinda Lawalata Photography en tevens de afnemers zijn van de overeengekomen leveringen en/of diensten) en Cinda Lawalata Photography als opdrachtnemer.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een digitaal bestand, dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

 1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Cinda Lawalata Photography en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 1. Offerte

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 Cinda Lawalata Photography heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering, van een deel van de prestatie, tegen een proportionele prijs.
3.3 Alle genoemde prijzen zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) en reiskosten binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.
3.4 Tenzij anders overeengekomen verliest de offerte haar geldigheid, 14 dagen na de datum van verzending door Cinda Lawalata Photography.

 1. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de bij Cinda Lawalata Photography gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Cinda Lawalata Photography naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Cinda Lawalata Photography onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat Cinda Lawalata Photography hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

 1. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van Cinda Lawalata Photography op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Cinda Lawalata Photography heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
5.2 Bij aanvaarding van de offerte ontvangt de wederpartij een factuur van 250 euro (tenzij anders overeengekomen) als eerste betaling zodat de overeengekomen reportagedatum gereserveerd staat.
5.2.1 Betaling dient te geschieden op rekening van Cinda Lawalata Photography binnen veertien dagen na factuurdatum en wordt in mindering gebracht op het resterende overeengekomen bedrag.
5.2.2 Veertien dagen voorafgaand de reportage dient het restbedrag betaald te zijn op rekeningnummer van Cinda Lawalata Photography.
5.3 De Wederpartij verricht de aan Cinda Lawalata Photography verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Cinda Lawalata Photography heeft verstrekt.
5.4 Indien Cinda Lawalata Photography het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Cinda Lawalata Photography nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Cinda Lawalata Photography dan ook.

 1. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Cinda Lawalata Photography na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Cinda Lawalata Photography aan te wijzen RA/AA accountant.
6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Cinda Lawalata Photography voldoen.

 1. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Cinda Lawalata Photography te doen toekomen.

 1. Levering

8.1 Cinda Lawalata Photography is verantwoordelijk voor de selectie van de geleverde bestanden.
8.1.1 Cinda Lawalata Photography levert nimmer onbewerkte ofwel .RAW bestandstypen. Alle beelden worden zorgvuldig gecontroleerd en/of nabewerkt. Elke bewerking geld als identiek fotografisch werk.
8.1.2. Extra nabewerkingen, in welke vorm dan ook, zijn in overleg mogelijk tegen een extra vergoeding.
8.2 Beelddragers worden geleverd in het pand waar Cinda Lawalata Photography zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door Cinda Lawalata Photography onbeschadigd retour zijn ontvangen.
8.3 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
8.3 Levertijden zijn geschat, mede afhankelijk van betrokken leveranciers en derden en kunnen in werkelijkheid afwijken. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Cinda Lawalata Photography vastgesteld.
8.4 Indien Cinda Lawalata Photography en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Cinda Lawalata Photography het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met 50% te verhogen.
8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
8.6 In geval van een overeengekomen levering van een trouwalbum, levert Cinda Lawalata Photography eerst een albumontwerp in .PDF bestandstype. Dit ontwerp mag tot twee keer kosteloos worden aangepast door de wederpartij. Daarna behoud Cinda Lawalata Photography het recht extra wijzigingen in rekening te rekenen voor 50 euro.
8.6.1 Indien een akkoord is gegeven voor het geleverde albumontwerp is geen wijziging meer mogelijk.
8.7 Alle producten en diensten worden pas geleverd na betaling van het overeengekomen bedrag met overeenstemming van de in de artikel 5 genoemde afspraken.

 1. Klachten

9.1 Indien een fotoproduct beschadigd wordt ontvangen dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij Cinda Lawalata Photography binnen twee kalenderdagen. Na deze periode neemt Cinda Lawalata Photography deze klacht niet meer in behandeling.
Cinda Lawalata Photography heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige aantoonbare schade voor de Wederpartij zou leiden.
9.2 Klachten inzake het digitaal geleverde fotografisch werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 kalenderdagen na levering van de fotografische werken, schriftelijk aan Cinda Lawalata Photography doorgegeven te zijn.
9.3 Cinda Lawalata Photography werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en –correctties, waardoor er minimale kleurverschillen zullen zijn op de fotoproducten.
Het is mogelijk dat de wederpartij kleuren of helderheden op zijn beeldscherm anders ervaart dan wanneer dit beeldscherm gekalibreerd is. Cinda Lawalata Photography is niet verantwoordelijk wanneer het fotoproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm.
9.4 Cinda Lawalata Photography is niet verantwoordelijk voor afwijkende kleurweergave op prints van derden.

 1. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Cinda Lawalata Photography zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Cinda Lawalata Photography.
10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Cinda Lawalata Photography.
10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Cinda Lawalata Photography is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die Cinda Lawalata Photography hierdoor lijdt te vergoeden.
10.5 Beelddragers blijven eigendom van Cinda Lawalata Photography. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 1. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die Cinda Lawalata Photography hierdoor lijdt te vergoeden.
11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan Cinda Lawalata Photography, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

 1. Opdracht

12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Cinda Lawalata Photography zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Cinda Lawalata Photography. Deze aanvaarding kan mede blijken uit mondelinge of schriftelijk akkoord.
12.3 Cinda Lawalata Photography heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren in de stijl en kwaliteit waarmee Cinda Lawalata Photography gebruikelijk in werkt.
12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Cinda Lawalata Photography slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Cinda Lawalata Photography is geretourneerd. Cinda Lawalata Photography houdt zich het recht ome een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van Cinda Lawalata Photography onaanvaardbaar maakt.
12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Cinda Lawalata Photography recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Cinda Lawalata Photography volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Cinda Lawalata Photography werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

12.7 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij zal onderstaand annuleringregeling van toepassing op het overeenkomstbedrag zijn:
bij annulering tot 4 weken voorafgaand aan de dag van uitvoering: eerste betaling
bij annulering van 4 weken tot 2 weken voor de dag van uitvoering: 50%
bij annulering van 2 weken tot 1 week voor de dag van uitvoering: 75%
bij annulering van 1 week tot de dag van uitvoering: 100%

12.8 In geval van wijziging van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij zal onderstaand wijzigingsregeling van toepassing op het overeenkomstbedrag zijn:
bij wijziging tot 4 weken voorafgaand aan de dag van uitvoering: kosteloos
bij wijziging van 4 weken tot 1 week voor de dag van uitvoering: 25%
bij wijziging van 1 week tot de dag van uitvoering: 50%

 1. Internet

13.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
13.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.
13.3 De Wederpartij zal Cinda Lawalata Photography vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Cinda Lawalata Photography verstrekken.

 1. Auteursrecht

14.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Cinda Lawalata Photography.
14.2 De wederpartij gaat er mee akkoord dat Cinda Lawalata Photography eigenaar is van alle fotografische werken in het kader van de voor de  opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken
14.3 De wederpartij ontvangt de fotografische werken in .JPG bestandsformaat in hoge resolutie en gaat akkoord dat zij deze enkel voor eigen prive en in huiselijke kring mogen gebruiken.
14.4 Het is niet toegestaan het fotografisch werk te veranderen of te manipuleren op wat voor manier dan ook.
14.5 De wederpartij gaat ermee akkoord dat Cinda Lawalata Photography de fotografische weken gebruikt voor eigen portfolio, eigen website, eigen blog, commerciële/promotie doeleinden al dan niet via internet, drukwerk, wedstrijden of publicaties. Voor het gebruik van deze fotografische werken kan de wederpartij geen vergoeding voor ontvangen. De wederpartij kan voorafgaand akkoord te geven op de overeenkomst, schriftelijk in bezwaar gaan bij Cinda Lawalata Photography. Cinda Lawalata Photography heeft het recht hier een vergoeding voor in rekening te brengen.

 1. Licentie

15.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Cinda Lawalata Photography is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
15.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Cinda Lawalata Photography, hebben bedoeld.
15.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
15.4 Indien door Cinda Lawalata Photography toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

 1. Sub licenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub licenties te verlenen aan derden.

 1. Inbreuk op auteursrecht

17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Cinda Lawalata Photography.
17.2 Bij inbreuk komt Cinda Lawalata Photography een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Cinda Lawalata Photography gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van €500,–. Dit zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. Naamsvermelding

18.1 De naam van Cinda Lawalata Photography dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Cinda Lawalata Photography een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Cinda Lawalata Photography gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Cinda Lawalata Photography op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Cinda Lawalata Photography tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 1. Persoonlijkheidsrechten

19.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Cinda Lawalata Photography conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
19.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt Cinda Lawalata Photography een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Cinda Lawalata Photography gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. Rechten van derden

20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Cinda Lawalata Photography van alle aanspraken te dier zake.
20.2 Cinda Lawalata Photography is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 1. Aansprakelijkheid Fotograaf

Cinda Lawalata Photography is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Cinda Lawalata Photography of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 1. Faillissement/surséance

Zowel Cinda Lawalata Photography als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Cinda Lawalata Photography het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 1. Rechts- en forumkeuze

23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
23.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Cinda Lawalata Photography en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.